Ogłoszenie
o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu
Pazim Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
 
Rada Nadzorcza spółki Pazim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-419 Szczecin, Plac Rodła 8), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148810 (dalej „Spółka”),
 
działając na podstawie § 14 ust. 1 Umowy Spółki ogłasza postepowanie kwalifikacyjne na stanowiska:
 1. Prezesa Zarządu,
 2. Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych
 
 1. Wymogi kwalifikacyjne
Ustala się następujące wymogi w postepowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych:
 
 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych musi spełniać łącznie następujące warunki:
 1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, 
 
 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 
 1. Pożądane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności na stanowisko Prezesa Zarządu:
 1. co najmniej 3-letnie doświadczenie na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach związanych z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i hotelami;
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim
 3. dyplom MBA
 4.  ukończone studia wyższe/studia podyplomowe w zakresie zarządzania, hotelarstwa i gastronomii, ekonomii;
 5. wiedza w zakresie zarządzania obiektami biurowymi, usługowymi i hotelami;
 6. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem grupą kapitałową oraz nadzorem właścicielskim;
 7. dobra znajomość języka obcego;
 8. doświadczenie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w grupach kapitałowych;
 9. doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami pracowników,
 10. wiedza i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 11.   wysokie kompetencje interpersonalne, umiejętność motywowania zespołu,
 12. praktyczna umiejętność zarządzania budżetem, umiejętność analizy oraz rozumienie wskaźników ekonomicznych,
 13. umiejętność pracy pod presją.
 
 1. Pożądane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych:
 1. co najmniej 3-letnie doświadczenie na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach związanych z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i hotelami;
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim
 3. Licencja zarządcy nieruchomości (tzw „państwowa” lub fakultatywna) 
 4. dyplom MBA
 5.  ukończone studia wyższe/studia podyplomowe w zakresie zarządzania, hotelarstwa i gastronomii, ekonomii;
 6. doświadczenie w zakresie zarządzania obiektami biurowymi, usługowymi i hotelami;
 7. dobra znajomość języka obcego;
 8. doświadczenie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w grupach kapitałowych;
 9. wiedza i doświadczenie  w zakresie  analizy  rynku  i konkurencji,  marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
 10. umiejętności sprzedażowe, poparte sukcesami doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych,
 11. wysokie kompetencje interpersonalne, umiejętność motywowania zespołu
 12. wiedza z zakresu budowania strategii cenowej,
 13. umiejętności delegowania i egzekwowania zadań,
 14. umiejętność pracy pod presją.
 
 1. Tryb postepowania kwalifikacyjnego
 1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki (70-419 Szczecin, Plac Rodła 8), piętro 12 (recepcja) , w godz. 8.00-16.00, w terminie do dnia 20.07.2020 r. r. do godz. 16.00.
Zgłoszenia należy składać pisemnie, w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką ku­rierską na adres: Rada Nadzorcza Pazim Sp. z o.o. 70-419 Szczecin, Plac Rodła 8, z dopiskiem wska­zującym właściwe stanowisko: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezes Zarządu Pazim Sp. z o.o. / Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Pazim Sp. z o.o.  – NIE OTWIERAĆ
Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia, które wpłyną do Spółki w terminie do dn. 20.07.2020 r. do godz. 16.00.
Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
 1. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
 1.  list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV z podaniem adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego);
 2. odpisy dokumentów potwierdzających:
  1. ukończenie studiów wyższych lub ich ukończenie uzyskane za granicą uznane
   w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług
   na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3.  co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia).
Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego
 1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgłoszenia;
 2.  oświadczenia o :
 1. tym, że nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
 2. korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom       zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 5. niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika posła, społecznego współpracownika senatora, lub społecznego współpracownika posła do Parlamentu Europejskiego;
 6. niezatrudnieniu w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 7. niewchodzeniu w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;
 8. niezatrudnieniu przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę lub oświadczenie. że w przypadku, gdy kandydatowi zaproponowana zostanie funkcja Członka Zarządu przed objęciem funkcji zrezygnuje z zatrudnienia lub pełnienia funkcji, o których mowa powyżej;
 9. niepełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
 10. tym, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki;
 11. znajomości języka obcego (ze wskazaniem języka i stopnia jego znajomości);
 12. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pazim Sp. z o.o. w Szczecinie moich danych osobowych zamieszczonych w złożonym przeze mnie zgłoszeniu w postepowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, w celu wzięcia udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). Potwierdzam, że zapoznałem i przyjąłem do wiadomości informację Administratora Danych osobowych, o której mowa w art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO.”
 
 1. Otwarcia zgłoszeń i ich weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych Rada Nadzorcza dokona w dniu 21.07.2020 r. w siedzibie Spółki.
 
 1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu
  o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 
 1. Kandydat może zostać zobowiązany przez Radę do złożenia w terminie 3 dni dodatkowych oświadczeń lub dokumentów pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.
 
 1. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniach 22 - 31.07.2020 r. w siedzibie Spółki (12 piętro, sala konferencyjna).
O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu będzie:
 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych będzie:
 
 1. Niezgłoszenie się kandydata w wyznaczonym terminie rozmowy kwalifikacyjnej traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
 1. Podstawowe informacje o Spółce dostępne są w KRS oraz na stronie https://pazim.pl/
 
 1.  Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego dotyczących kandydata zostaną przekazane przez Spółkę niezwłocznie po jego zakończeniu, w drodze indywidualnych pism.
 
 1.  Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną odesłane kandydatom. 
 
 1. W przypadku wyboru i powołania z Członkiem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji na warunkach, w tym za wynagrodzeniem, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190).
 
 1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez wyłonienia kandydatów i bez podania przyczyn.

Zainteresowany ofertą? SKONTAKTUJ się z nami!

Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, Polska

Sekretariat tel.: 91 359 46 14
E-mail: office@pazim.pl

Dział Wynajmu tel.: 91 359 45 64
E-mail: wynajem@pazim.pl
 

Odwiedź nas na Facebooku

Klauzula informacyjna RODO
Inspektor Danych Osobowych: Krzysztof Wypych / iod@pazim.pl