Ogłoszenie

o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu

Pazim Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 

Rada Nadzorcza spółki Pazim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-419 Szczecin, Plac Rodła 8), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148810 (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 14 ust. 1 Umowy Spółki 

ogłasza postepowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki

 
 

Opis stanowiska

Pazim Sp. z o.o. jest właścicielem jednego z najważniejszych symboli miasta Szczecin, liderem w administrowaniu kompleksu biurowo-hotelowego, doświadczonym operatorem na rynku szczecińskim w zakresie zarządzania obiektem wielofunkcyjnym.

W związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego poszukujemy Prezesa Zarządu, członka najwyższego kierownictwa w dużej spółce należącej do Grupy Kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej  Przedsiębiorstwa Państwowego.

Prezes Zarządu odpowiedzialny będzie za operacyjne i administracyjne zarządzanie firmą. Poszukujemy osoby z szeroko zarysowanymi horyzontami, która będzie potrafiła wyznaczać podległym działom ogólny kierunek strategiczny, priorytety oraz będzie odpowiedzialna za monitorowanie wyników firmy, a także wyników każdego projektu.

Prezes Zarządu będzie przewodzić, prowadzić i kierować Zespołem Wykonawczym (kierownictwo firmy Executive Team), który składa się z następujących osób:

- Dyrektor Zarządzający;
- Dyrektor Generalny Hotelu;
- Dyrektor Techniczny obiektu;
- Dyrektor ds. pralni i spraw gospodarczych;
- Dyrektor Ochrony;
- Główny Księgowy. 

Główne zadania i obowiązki: 

 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji między Radą Nadzorczą i Zespołem Wykonawczym oraz zapewnienie Zespołowi Wykonawczemu odpowiednich informacji do wykonywania ich obowiązków;
 • wskazanie kierunku działania, wspieranie i udzielanie upoważnień Zespołowi Wykonawczemu do realizacji głównych planów i procedur, zgodnie z ustalonymi zasadami;
 • współpraca z Radą Nadzorczą w ustalaniu strategicznych celów, budżetów, zasad i procedur, kierunków rozwoju Spółki zwiększających udział w rynku, rentowność i zwrot z inwestycji;
 • regularne monitorowanie wyników, określających krótko i długoterminowe cele Spółki (wzrost zysków, wzrost udziału w rynku, zwrot z inwestycji, strategiczne cele zarządcze wszystkich działalności);
 • opracowanie, we współpracy z Zespołem Wykonawczym, zintegrowanego biznesplanu, który optymalizuje udział w rynku i rentowność istniejących lub nowych aktywności i zadań;
 • ustalanie celów, bieżących zadań i planów nadrzędnych dla poszczególnych działów Spółki i zaangażowanie w pracę z Zespołem Wykonawczym nad ich osiągnięciem poprzez ścisłe monitorowanie ich działań;
 • monitorowanie operacyjnych wyników Spółki i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku niezadawalających wyników;
 • ustanowienie i utrzymywanie skutecznego systemu komunikacji w całej firmie, aby upewnić się, że obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wszystkich kierowników są jasno zdefiniowane i zrozumiane;
 • okresowe przeglądanie i sprawdzanie wydajności Zespołu Wykonawczego, a w razie potrzeb opracowanie programu naprawczego;
 • promowanie Spółki, jej wizerunku, ludzi i usług;
 • określanie kierunków rozwoju Spółki oraz oczekiwanych wyników biznesowych;
 • pełnienie funkcji głównej osoby ds. Public relations firmy i reprezentowanie wobec głównych klientów, instytucji finansowych i opinii publicznej oraz innych podmiotów zewnętrznych;
 • zbudowanie skutecznej struktury organizacyjnej i promowanie pozytywnego klimatu wewnętrznego, w którym pielęgnowany jest rozwój zarządzania;
 • delegowanie części obowiązków Zespołowi Wykonawczemu aby zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy;
 • przeprowadzanie corocznej oceny wyników wszystkich członków kierownictwa i zalecanie korekty wynagrodzeń, nagród i awansów;
 • monitorowanie przestrzegania przez pracowników wytycznych, zasad i procedur;
 • rekrutowanie, rozwijanie, zarządzanie i motywowanie kierownictwa i podległych mu pracowników.
   

 

O Pazim Sp. z o.o

Pazim Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie powstała w 1990r. To jedno z najbardziej prestiżowych miejsc dla biznesu w centrum Szczecina. Spółka realizuje działalność w zakresie świadczenia nastepujących usług:

 • Wynajmu powierzchni biurowej, bankowej, reklamowej, stanowisk garażowych, anten;
 • Działalności hotelowej;
 • Działaności gastronomicznej;
 • Działalności pralniczej w Szczecinie i Świnoujściu;
 • Odnowy biologicznej I rehabilitacji;
 • Działalności w zakresie medycyny pracy;
 • Innych usług związanych z funkcjonowaniem Kompleksu Hotelowo – Biurowego.

Spółka osiąga obrót średnio ok. 70 mln PLN rocznie i zatrudnia ok. 300 osób na umowę o pracę.  Należy do Grupy Kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwa Państwowego i ściśle współpracuje w zakresie operacyjnym i finansowym z PŻM P.P. oraz pozostałymi spółkami z Grupy Kapitałowej.
 Tryb postępowania kwalifikacyjnego

 1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki (70-419 Szczecin, Plac Rodła 8), piętro 12 (recepcja) , w godz. 8.00 -16.00, w terminie do dnia 30.09.2020 r. do godz. 16:00.

Zgłoszenia należy składać pisemnie, w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką ku­rierską na adres: Rada Nadzorcza Pazim Sp. z o.o. 70-419 Szczecin, Plac Rodła 8, z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezes Zarządu Pazim Sp. z o.o. NIE OTWIERAĆ

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia, które wpłyną do Spółki w wyżej zakreślonym terminie – decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia.
 

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki:
 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach związanych z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi lub hotelami;
 • doświadczenie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w grupach kapitałowych;
 • wiedza i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
 • dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego.

 

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

 1. Pożądane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności na stanowisko Prezesa Zarządu:
 • ukończone studia wyższe/studia podyplomowe w zakresie zarządzania, hotelarstwa i gastronomii, ekonomii (preferowany dyplom MBA);
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem grupą kapitałową oraz nadzorem właścicielskim;
 • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami np. obiektem wielofunkcyjnym pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi działania obiektu i hotelu (zwłaszcza regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa gości, pracowników, najemców, w tym przepisów m.in. ppoż i innych wymaganych przepisów prawnych);
 • znajomość trendów w turystyce i hotelarstwie, znajomość światowych sieci hotelowych;
 • znajomość hotelowych standardów min 4*;
 • doświadczenie i znajomość systemu relacji inwestor – zarządca – operator;
 • fachowa wiedza, orientacja finansowa, inicjatywa samodzielna, świadomość międzykulturowa, bystrość organizacyjna i duch zespołowy;
 • umiejętność selekcji, rozwijania i motywowania niezbędnych talentów menedżerskich i ich wykorzystania do osiągnięcia celów Spółki;
 • silne umiejętności interpersonalne, takie jak przywództwo, komunikacja, perswazja, motywacja, lojalność i otwartość umożliwiające zarządzaniem dużym zespołem ludzkim;
 • silny wizjoner o sprawdzonych zdolnościach przywódczych i przedsiębiorczym nastawieniu.

 

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
 • list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV z podaniem adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego);
 • odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji i uprawnień;

Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgłoszenia;
 • oświadczenia o:
 1. tym, że nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
 2. korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 5. niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika posła, społecznego współpracownika senatora lub społecznego współpracownika posła do Parlamentu Europejskiego;
 6. niezatrudnieniu w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 7. niewchodzeniu w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;
 8. niezatrudnieniu przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę lub oświadczenie, że w przypadku, gdy kandydatowi zaproponowana zostanie funkcja Członka Zarządu przed objęciem funkcji zrezygnuje z zatrudnienia lub pełnienia funkcji, o których mowa powyżej;
 9. niepełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
 10. tym, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki;
 11. znajomości języka obcego (ze wskazaniem języka i stopnia jego znajomości);
 12. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pazim Sp. z o.o. w Szczecinie moich danych osobowych zamieszczonych w złożonym przeze mnie zgłoszeniu w postepowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu, w celu wzięcia udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). Potwierdzam, że zapoznałem i przyjąłem do wiadomości informację Administratora Danych osobowych, o której mowa w art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO.” 

 1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w pkt 5 powyżejoraz złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 1. Otwarcia zgłoszeń i ich weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych Rada Nadzorcza dokona w dniach 05-09.10.2020 r. w siedzibie Spółki.
 1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami. Rada Nadzorcza ze względów bezpieczeństwa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 1. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.
 1. Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego dotyczących kandydata zostaną przekazane przez Spółkę niezwłocznie po jego zakończeniu, w drodze indywidualnych pism.
 1. W przypadku wyboru i powołania z Członkiem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji na warunkach, w tym za wynagrodzeniem, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190).
 1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez wyłonienia kandydatów i bez podania przyczyn.
 1. Podstawowe informacje o Spółce dostępne są w KRS oraz na stronie https://pazim.pl/


 

Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, Polska

Sekretariat tel.: 91 359 46 14
E-mail: office@pazim.pl

Dział Wynajmu tel.: 91 359 45 64
E-mail: wynajem@pazim.pl
 

Odwiedź nas na Facebooku

Klauzula informacyjna RODO
Inspektor Danych Osobowych: Krzysztof Wypych / iod@pazim.pl